Posted by admin

Po co i jakimi metodami się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa

W jaki sposób może zostać przeprowadzona wycena firmy
Podczas funkcjonowania każdej firmy pojawić się mogą sytuacje, kiedy z jakiś powodów potrzebne będzie oszacowanie jej wartości. Może to być na przykład nabycie lub sprzedaż takiego przedsiębiorstwa, podział lub też wzięcie jakiejś bankowej pożyczki. Umożliwi to wszystkim stronom dowiedzieć się, jak wygląda rzeczywiście cała sytuacja, i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. W zależności od sytuacji wycena przedsiębiorstwa przeprowadzona być może kilkoma różnymi sposobami. Bardzo często stosuje się majątkowe podejście, w którym od sumy zgromadzonych aktywów odejmowane są wszystkie pasywa. Lecz nie we wszystkich sytuacjach ta metoda się sprawdzi, dlatego też można użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy podejściu dochodowym wartość firmy ustalona zostaje w oparciu o planowane dochody, przy uwzględnieniu kosztów. W przypadku metody porównawczej firma porównywana jest z innymi podmiotami działającymi w danej branży, i na tej podstawie zostaje oszacowana jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.